Impressie themawebinar kwaliteitsmanagement BGT

14 nov 2022

Donderdag 10 november organiseerde SVB-BGT het themawebinar kwaliteitsmanagement BGT. Er waren een kleine 100 deelnemers.

In haar aftrap stond Annemarie van Gelder (dossierhouder kwaliteit in het OOB) kort stil bij het belang van kwaliteit in het werk van de bronhouders. Marcel Rietdijk (vertegenwoordiger van SVB-BGT in de werkgroep kwaliteit BGT) ging vervolgens uitgebreid in op de (verdere) professionalisering van (collectieve) kwaliteitszorg. Na een structurering in een voorspelbare jaarcyclus, is daarbij dit jaar vooral aandacht geschonken aan een verdere aanscherping van de verschillende indicatoren en de ordening daarvan. De focus lag daarbij naast de IMGeo 2.2 indicatoren vooral op de indicatoren in de Tableau rapportage datakwaliteit BGT en op terugmeldingen. De aandacht van de bronhouders en SVB-BGT voor kwaliteit heeft verder geleid tot een behoorlijke verbetering van de kwaliteit. Daarbij ontstaat er ook een steeds scherper inzicht in achterliggende oorzaken bij het ontstaan van onjuistheden. Dat helpt om gezamenlijk stappen te zetten om de kwaliteit nog meer naar het afgesproken kwaliteitsniveau te brengen.

Hans van der Meij (vanuit SVB-BGT betrokken bij onder meer kwaliteitsanalyses) blikte vervolgens terug op de activiteiten die SVB-BGT heeft  uitgevoerd rondom terugmeldingen. Daarbij zijn verschillende oorzaken naar boven gehaald waarom de afgesproken termijnen (5 werkdagen en 18 maanden) in de praktijk niet worden gehaald. Naast capaciteitsproblemen en de noodzaak wijzigingen in twee omgevingen bij te werken, gaat het hierbij soms ook om heel specifieke oorzaken (vaak met een technisch karakter). De door Hans genoemde knelpunten waren voor een groot gedeelte van de deelnemers herkenbaar. Aanvullende oorzaken die werden genoemd waren onder meer het ontbreken van voldoende onderbouwing bij terugmeldingen (onder meer bij terugmeldingen vanuit de BRK) en interne knelpunten. Hans gaf ook een aantal suggesties wat er op zowel korte termijn (“pak het gewoon op”) als lange termijn (“koppeling met TMS vanuit de BGT-applicatie”) kan worden gedaan om de gemaakte afspraken over terugmeldingen alsnog na te kunnen komen. Deze werden door alle deelnemers onderschreven. Aanvullend bleek dat pas een enkele bronhouder op dit moment gebruik maakt van de geschetste oplossing om vanuit de BGT applicatie een directe koppeling met de TMS webservice te realiseren. Sommige deelnemers geven aan dat de huidige werkwijze met notificatiemails goed werkt. Wel wordt gesuggereerd om een aanvullende notificatie te sturen na 14 maanden voordat de termijn wordt overschreden.

In het volgende gedeelte ging Hans dieper in op de lopende prioriteit rondom verschillen in pandgeometrie tussen BAG en BGT. Een eerste steekproef bij 5 bronhouders laat zien dat veel van de geconstateerde verschillen gaan om oude gevallen uit de opbouwfase (van zowel de BAG als de BGT). Dat zal bij verschillende bronhouders dan ook vragen om een projectmatige aanpak. Niet alleen vanwege de aantallen, maar ook omdat de diverse soorten verschillen vragen om een andere aanpak (soms in de BAG, soms in de BGT, soms in beide). Daarnaast zullen de bronhouders moeten gaan werken aan het voorkomen van nieuwe verschillen. De analyse van Hans werd door de bronhouders duidelijk herkend. Bronhouders geven aan dat met name een goede samenwerking met de BAG collega’s van groot belang is om de verschillen op te lossen. Ook een goede werkwijze voor het omgaan met de modelverschillen zal helpen. Vanuit SVB-BGT / VNG zal hieraan in de komende periode extra aandacht worden geschonken.

In het laatste gedeelte van het webinar werd door Marcel en Hans stilgestaan bij de wenselijkheid om controles eerder in de keten uit te voeren in plaats van verschillen achteraf te constateren. Hans presenteerde een overzicht van controles die dan in de BGT-applicatie ingebouwd zouden kunnen worden. Veel van de bronhouders geven aan dat deze controles in de BGT applicatie aanwezig zijn. Dat er toch verschillen ontstaan zou verklaard kunnen worden uit het feit dat deze controles niet altijd worden gebruikt. Daarnaast gebruiken verschillende bronhouders aanvullende scripts en worden procesmatige controle uitgevoerd. Er worden een beperkt aantal suggesties gedaan voor aanvullende controles (zoals rondom huisnummers en onwaarschijnlijke situaties). Ook wordt de suggestie gedaan om controles als een webservice aan te bieden.

De presentatie en de resultaten van de mentimeter zijn intussen gepubliceerd.