ICT

Wij krijgen van bronhouders vragen over het in onderzoek zetten van terugmeldingen in combinatie met de ENSIA-kwaliteitseisen. Door de machtigingenproblematiek lukt het sommige bronhouders niet om op tijd de terugmeldingen op te pakken. Hoe moet ik daarmee omgaan?

Wij snappen dat u in deze maanden wellicht de terugmeldingen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen in behandeling kunt nemen. We hebben daarom contact opgenomen met de toezichthouder, die over de ENSIA gaat. En hebben hem de problematiek voorgelegd. De toezichthouder zal met centrale communicatie komen op dit onderwerp.

Duidelijk is dat wanneer u niet kunt voldoen aan de eisen vanwege het niet juist functioneren van voorzieningen, u ook niet gehouden kan én zal worden aan het voldoen aan de gestelde eisen. Gedacht wordt aan het niet meenemen van de scores over de maanden februari en wellicht ook maart. Dit gaat dan alleen over de kwaliteitseis “1. Terugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen”. Wel zal het Kadaster de werkelijke cijfers in het dashboard publiceren.

Waar staan de veel gestelde vragen over de foutmeldingen in het verwerkingsverslag? Die staan hier.

Waar staan de veel gestelde vragen over de controleservice? Die staan hier.

Waar moet ik een wachtwoordreset voor BRAVO opvragen? Neem hiervoor contact op met de Helpdesk van het Kadaster. Te bereiken via: bgt@kadaster.nl (voor technische BGT vragen) of telefoon: 088 183 46 00.

Hoe zit het met de bronhoudermeldingen/terugmeldingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? De laatste tijd komen er vaak vragen binnen over meldingen in het MMS die gedaan worden door medewerkers van RVO. In feite zijn dit terugmeldingen maar in het MMS portaal komen deze terug als bronhoudermeldingen (vandaar dat de code met een B begint). Het MMS portaal kent geen mogelijkheid om via bulk terugmeldingen te uploaden.

In de toekomst zullen dit met de nieuwe API vanuit het Kadaster gewoon terugmeldingen gaan worden. De meldingen die nu geplaatst worden zijn constateringen van medewerkers van RVO. Zij constateren bijvoorbeeld op basis van de meest recente foto dat een pand is gerealiseerd of gesloopt. Mocht het voor de bronhouder niet duidelijk zijn wat met de opmerking wordt bedoelt, of dat RVO de mutatie zelf mag verwerken in de BGT kan contact worden opgenomen met het e-mailadres: bgtleveringen@rvo.nl

Waar kan ik terecht met mijn vragen over ICT onderwerpen? Per 1 juli 2021 is het ICT beheer van BRAVO, MMS en machtigingenmodule overgegaan naar het Kadaster. U kunt uw vraag stellen via bgt@kadaster.nl. Omdat we graag willen weten wat er speelt onder onze bronhouders graag een cc aan secretariaat@svb-bgt.nl zodat het OOB en het BO hier ook op kunnen sturen.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de werking van de productiedashboards? Zie ook de pagina over het productiedashboard. Voor vragen: contact bgt@kadaster.nl met cc secretariaat@svb-bgt.nl.

Waarom wordt het MMS uitgefaseerd? Bij de overdracht van systemen van het SVB-BGT naar het Kadaster is gebleken dat het MMS en BRAVO niet passen in de systeemarchitectuur van het Kadaster. Zij gebruiken andere componenten en daarin passen BRAVO (dure Oracle licenties) en MMS niet. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • Kadaster neemt BRAVO over
 • Kadaster bouwt een nieuwe ICT voorziening, waardoor BRAVO en de LV samengevoegd worden (een schakel uit de keten wordt verwijderd).
 • Kadaster (her)gebruikt bestaande ICT-componenten. De kosten van het beheer vallen daardoor lager uit.
 • BZK, Bronhouders en Kadaster delen de kosten voor de nieuwe voorziening
 • Bronhouders betalen daarna geen beheerkosten meer.
 • MMS wordt niet overgenomen.
 • Wettelijke functionaliteit (afhandelen van Terugmeldingen) wordt geïntegreerd in een bestaande BAG-oplossing die al bij het Kadaster actief is.

Voor de andere functionaliteit van MMS (interne meldingen en aansturen landmeters) werd geen oplossing gevonden.

Dus voor het afhandelen van terugmeldingen (uit Verbeterdekaart.nl) wordt een bestaand systeem van de BAG aangepast om ook BGT meldingen af te handelen. Deze bevat nog niet zoveel functionaliteit als MMS. Bijv bulk-verwerking is nog niet mogelijk. We gaan ons inzetten om te zorgen dat deze functionaliteit wordt ontwikkeld. Ook is het Kadaster bezig met de ontwikkeling van een API waarmee bijv BGT-softwareleveranciers zelf de afhandeling van TMS meldingen kunnen integreren in hun BGT-software.

Wat houdt de impactanalyse SVB2BGT in? Het Kadaster bouwt in samenwerking met het Ministerie van BZK en de bronhouders BGT een vervangend systeem voor BRAVO. E.e.a. is overeengekomen en vastgelegd in het beslisdocument 1; overdracht beheertaak BGT naar Kadaster. Essentieel bij deze overgang is dat functionaliteit en techniek waar nodig gelijk blijven en de impact op bronhouders en leveranciers zo laag mogelijk is. Volgens afspraak heeft de SVB-BGT een externe partij gevraagd om een impactanalyse uit te voeren en te onderzoeken of met de huidige plannen en werkwijzen van het Kadaster aan dat doel voldaan wordt. Deze impactanalyse is door bureau Berenschot uitgevoerd op basis van de beschikbaar gekomen documentatie/functioneel ontwerp van de nieuwe voorziening die door het Kadaster zijn vrijgegeven.

De impactanalyse voor de vervanging van BRAVO laat zien dat het Kadaster goed op weg is om de impact voor bronhouders en bronhoudersoftware zo klein mogelijk te houden. Toch komen een aantal belangrijke verbeterpunten naar voren om de impact verder te beperken en het implementatieproces te verbeteren. Deze worden hieronder kort samengevat.

 • Techniek: het verder verminderen van de impact voor bronhouders langs de lijnen van het advies van Berenschot.
 • Planning: het verzoek is om te komen tot een meer realistischer tijdspad voor bronhouders en hun software leveranciers om over te stappen naar de nieuwe voorziening (hiermee rekening houdend met bijv. de invoering van het DSO welke ook een behoorlijk beslag legt op dezelfde leveranciers en dezelfde mensen).
 • Gelijkwaardige functionaliteit: alsnog realiseren van techniek (en/of dienstverlening) voor vooraankondigingen en herindelingen.
 • Functioneel beheer: Het belang van niet alleen technische maar ook functionele ondersteuning tijdens beheerfase dient te worden onderkend. Functioneel beheer is een wezenlijk onderdeel van de overdracht van de werkzaamheden naar het Kadaster. Specifieke ondersteuning m.b.t. foutmeldingen bij afgekeurde bestanden is buiten scope geplaatst, maar algemene beheeraspecten (zoals dienstverlening bij herindelingen) vallen binnen de beheerswerkzaamheden van het Kadaster. Bij de overdracht zijn mensen en middelen m.b.t. functioneel beheer van het bureau SVB-BGT naar het Kadaster overgegaan. Daarmee zijn ook de daarbij behorende taken overgenomen.
 • Governance: het ontbreken van een heldere governance structuur tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruikers. Er is nu alleen een klankbordgroep en een interne (Kadaster-) stuurgroep actief.