Algemeen

Waar kan ik het laatste BGT modelbestek vinden? Het modelbestek BGT staat hier.

Hoe zien de agenda's van het BO en OOB eruit? De agenda's BO en OOB bevatten standaard onderwerpen: stand van zaken kwaliteit, ICT, regio’s en communicatie. Specifieke onderwerpen in de BO vergadering van 9 november zijn jaarplan 2022 en begroting 2022 (worden ook besproken in bestuursvergadering op 25 november) en daarna gepubliceerd, notitie van RVO over landschapselementen (is doorgeschoven naar OOB van 29 november voor advies). Specifieke onderwerpen in de OOB vergadering van 29 november zijn: landschapselementennotitie, uitfasering plaatsbepalingspunten, kwaliteit beeldmateriaal voor bijhouding BGT, BGT vergoedingen vanuit waterschap HHNK, objectafbakeningen, ENSIA vragenlijst. Een synopsis van de uitkomsten van vergaderingen wordt op de website en/of Nieuwsbrief gepubliceerd.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over het informatiemodel BGT/IMGEO? Geonovum beheert het informatiemodel BGT/IMGEO. Vragen over afbakening en andere informatiemodel vragen kunt u stellen via imgeo@geonovum.nl. Omdat we graag willen weten wat er speelt onder onze bronhouders graag een cc aan secretariaat@svb-bgt.nl zodat het OOB en het BO hier ook op kunnen sturen.

Terrassen/vlonders van de strandpaviljoens worden nu geregistreerd als overbrugging dek (topo niveau 1) daaronder ligt dan strand (topo niveau 0). Deze komen nu als fout in de rapportage omdat er een inrichtend vlak ontbreekt. Bij b.v. een brug zou je een voetpad opnemen op inrichtende laag (niveau 1). Echter het is de vraag of dat hier wel van toepassing is. De vraag is, voldoet de huidige situatie of moet er alsnog een inrichtend vlak opgenomen worden en wat moet dat dan zijn?

Soms wordt er een pand in de BAG van gemaakt. Als je het volgens de definities bekijkt, dan is een strandpaviljoen voor de BAG helemaal geen pand, tenminste  als het iedere winter wordt opgeruimd dan is het niet duurzaam verbonden….

Als je een strandpaviljoen toch een BAG pand vindt (er zit rekbaarheid in de definitie mbt ‘duurzaam verbonden”…)..., dan zou het wel het beste zijn om de afbakening van het BAG pand (van boven) en die van het BGT pand (maaiveld) nagenoeg gelijk te laten zijn. In de BGT wordt het omliggende terras niet bij het overig bouwwerk/pand getrokken, immers, dat maakt geen onderdeel uit van het pand. Een gebouwinstallatie-bordes of een onbegroeid terreindeel (eventueel erf of open verharding) is dan het beste.

Een standplaats (ipv pand) zou voor de BAG hier veel logischer en correcter zijn. Nml volgens catalogus: “In dit onderdeel wordt een definitie van het begrip standplaats voorgesteld. Daaronder wordt verstaan de locatie waar met panden vergelijkbare bouwwerken permanent of semi-permanent kunnen worden geplaatst. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan woonwagens en strandpaviljoens.” Echter een standplaats kun je niet in de BGT afbakenen. Maar het pand kun je dan weer wel als een overig bouwwerk opnemen (zonder detailclassificatie). Ook dan kan weer: In de BGT wordt het omliggende terras niet bij het overig bouwwerk/pand getrokken, immers, dat maakt geen onderdeel uit van het pand. Een gebouwinstallatie-bordes is dan het meest correcte. Een onbegroeid terreindeel (eventueel erf of open verharding) is ook nog te verdedigen.

Hoe moet ik een houten wandel/fietsbrug afbakenen en welk fysiekvoorkomen krijgt het wegdeel +1 (gesloten verharding/ openverharding en hoe verder te verbijzonderen in het kader van IMGEO)? Hierover is al eerder een vraag gesteld aan Geonovum. Zie deze link van het Gemeentelijk Geo Beraad.

De oplaadpaal voor elektrische voertuigen ontbreekt in het model? Voor dit punt verwijzen we naar IMBOR waar een laadpunt gedefinieerd is als: Een regeltoestel voor het laden van elektrische voertuigen welke geïntegreerd is in een lichtmast, op een paal bevestigd is of in of op of aan een ander object bevestigd is. M.a.w. een laadpaal/punt zou in de BOR registratie opgenomen moeten worden.

Hoe moeten we een zonneakker opnemen in de BGT?

IMGeo heeft hier geen mogelijkheid voor. Wel kan in IMGeo een Functioneel Gebied worden opgenomen, welke in eigen beheer als zonnepaneelveld/zonneakker kan worden geclassificeerd. Het Functioneel Gebied kan landelijk worden uitgewisseld zonder nadere classificatie.