KWALITEIT

Veel overheden en private partijen gebruiken de BGT in hun werkprocessen. Ook worden de gegevens uit de BGT steeds belangrijker bij het oppakken van maatschappelijke opgaven (zoals klimaatadaptatie en de energietransitie). De gegevens uit de BGT spelen daarnaast een belangrijke rol  in de ontwikkeling van digital twins van de fysieke leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat de kwaliteit van de gegevens in de BGT op orde is.

De bronhouders van de BGT dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Als onderdeel van een systeem van kwaliteitsborging (KTH) hebben zij verschillende maatregelen genomen om de gegevens in de registratie te laten voldoen aan de wettelijk afgesproken kwaliteitseisen. Dit noemen we kwaliteitszorg. Individuele bronhouders geven daar invulling aan door bijhoudingsprocessen zorgvuldig in te richten en uit te voeren. Ook worden gesignaleerde onjuistheden zoveel mogelijk opgelost en mogelijke onjuistheden (kwaliteitssignalen) onderzocht.

De bronhouders werken daarnaast als SVB-BGT samen in het signaleren, onderzoeken en oplossen van kwaliteitsvraagstukken die zich bij meerdere bronhouders voordoen. De bronhouders geven hiermee invulling aan een collectieve functie van kwaliteitsmanagement. Om individuele bronhouders te ondersteunen worden vanuit SVB-BGT onder meer werkwijzen voor bronhouders uitgewerkt en bijhoudingsinstructies voorgesteld.

De aandacht voor kwaliteitszorg is erop gericht dat knelpunten in de kwaliteit van gegevens vroeg in het proces worden geïdentificeerd en opgelost. Verschillende instrumenten (zoals kwaliteitsdashboards) ondersteunen de bronhouders hierbij. Daarnaast maken de bronhouders jaarlijks afspraken met de afnemers, de toezichthouder en de beleidsverantwoordelijke over de kwaliteitseisen of kwaliteitssignalen waaraan extra aandacht zal worden besteed (kwaliteitsprioriteiten). Over de voortgang van de kwaliteitsverbetering wordt gerapporteerd.

Toezicht vormt vervolgens het sluitstuk. Het ministerie van BZK ziet er op toe dat de bronhouders zich houden aan de afgesproken kwaliteitseisen. De toezichthouder beoordeelt daarbij in hoeverre een bronhouder in controle is. Zij doet dit vooral aan de hand van bestuurlijke verantwoordingsrapportage, die in het kader van de ENSIA zelfevaluatiesystematiek door de bronhouders worden aangeleverd.