KWALITEIT

Veel overheden en private partijen gebruiken de BGT in hun werkprocessen. Ook worden de gegevens uit de BGT steeds belangrijker bij het oppakken van maatschappelijke opgaven (zoals klimaatadaptatie en de energietransitie). De gegevens uit de BGT spelen daarnaast een belangrijke rol  in de ontwikkeling van digital twins van de fysieke leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat de kwaliteit van de gegevens in de BGT op orde is.

De bronhouders van de BGT dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Als onderdeel van een systeem van kwaliteitsborging hebben zij verschillende maatregelen genomen om de gegevens in de registratie te laten voldoen aan de wettelijk afgesproken kwaliteitseisen. Het ministerie van BZK ziet er op toe dat de bronhouders zich houden aan de afgesproken kwaliteitseisen. Voor een aantal kwaliteitseisen wordt daarbij gewerkt met ondergrenzen in de vorm van interventiewaarden.