TERUGKOPPELING OVERLEGGEN


Het Bronhoudersoverleg (BO) heeft op 9 november jongstleden vergaderd en daarin zijn de volgende onderwerpen behandeld:

 1. de stukken voor het gecombineerd overleg BAG-BAO Regieraad BGT zijn besproken en is op de diverse onderwerpen een gezamenlijk standpunt bepaalt;
 2. Er is een Stuurgroep ICT opgericht die op 24 november bijeenkomt om de constateringen uit de bronhouders opgestelde impactanalyse met Kadaster en BZK te bespreken;
 3. Op 10 november vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen BZK, Kadaster en SVB-BGT over de invulling van het kwaliteitsmanagement;
 4. Het BO heeft een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan wordt in de bestuursvergadering van 25 november besproken;
 5. De begroting voor 2022 is besproken en akkoord bevonden. Ook deze wordt in de aankomende bestuursvergadering besproken;
 6. De notitie van RVO over de landschapselementen wordt doorgeschoven voor advies naar het OOB;
 7. De contactmiddag was zeer succesvol. Reden om dat in 2022 voort te zetten. In 2022 is het voorstel om dat meer in samenhang met het Gemeentelijk Geoberaad te doen, uiteraard met behoud van identiteit en met aandacht voor de landelijke bronhouders;
 8. De website ondergaat een facelift waarbij het uiteindelijk gaat functioneren als centraal BGT informatieplatform voor bronhouders;
 9. Ter ondersteuning van de regionale samenroepers en aanspreekpunten worden via de website hulpmiddelen ter beschikking gesteld;
 10. Het BO houdt in januari een bijeenkomst over ENSIA en de SOR.
 11. Het BO heeft een brainstorm sessie gehouden over de toekomst van het SVB-BGT na 2022. De resultaten hiervan worden besproken tijdens de Bestuursvergadering van 25 november.

De notulen van het Operationeel Overleg Bronhouders vindt u hier.