GGB en SVB organiseren op 14 april gezamenlijke themasessie: inwinning landschapselementen

17 mrt 2022

Webinar RVO – Landschapselementen – video opname webinar is beschikbaar

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (NGLB) neemt landschapselementen op als subsidiewaardige objecten, teneinde het bestaan, onderhoud en de kwaliteit van de landschapselementen in Nederland te waarborgen.
Het betreft landschapselementen die liggen op landbouwgrond, of binnen 5 meter aan landbouwgrond hun oorsprong kennen. Ook moet de landbouwer hier een juridisch gebruiksrecht op hebben.

LNV, en daarmee RVO, wil graag de BGT gebruiken voor de registratie van deze landschapselementen. LNV is wettelijk bronhouder van de landbouwpercelen en daarmee gerechtigd de landbouwpercelen aan te passen conform haar wettelijke taken en de daarbij behorende definities, zoals verwoord in het handboek BGT. Voor de objecten die grenzen aan landbouwpercelen heeft RVO de hulp nodig van de andere bronhouders.

Gebleken is dat de BGT bruikbaar is voor de registratie van landschapselementen, maar deze moeten worden geoptimaliseerd om de BGT hiervoor verantwoord te kunnen gebruiken. Er behoeft een kwaliteitsslag. Deze kwaliteitsslag moet voor 1 oktober 2022 afgerond worden.

In dit Webinar licht RVO toe hoe de kwaliteitsverbetering van landschapselementen voor 1 oktober 2022 gezamenlijk geregistreerd gaat worden in de BGT.

In het (in relatie tot dit in de vorige zin) Webinar wordt onder andere ingegaan op de volgende vragen:
– Waarom is RVO nu bezig met landschapselementen?
– Hoe komt RVO tot de indicaties dat de BGT niet klopt?
– Hoeveel werk is het indicatief voor mij als bronhouder?
– Staat er een vergoeding voor mij als bronhouder tegenover?
– Wat als we als bronhouder hier geen tijd voor hebben?
– Als RVO de verbeteringen doorvoert, wat kunnen we dan verwachten?
– Hoeveel bedenktijd hebben we?

Waar RVO nog niet dieper op in kan gaan is een gedetailleerde werkinstructie, daar deze nog onderhanden is met Geonovum.

Na afloop van de Webinar zal er een online enquête worden uitgezet waarin bronhouders kunnen aangeven of ze:
1. Zelf de verbeteringen willen doorvoeren op de objecten in hun bronhouderschap
2. Er van af zien de verbeteringen zelf door te voeren, en dit door RVO laten doen

Deze enquête staat 4 weken open. Na de sluitingsdatum gaat RVO er vanuit dat de bronhouders die niet gereageerd hebben, voor optie 2 kiezen.

Hier zal nog een checkronde aan vooraf gaan om te voorkomen dat de actie gewoonweg is vergeten.

Link naar inschrijving webinar “Inwinning landschapselementen” op 14 april om 10:00

Link naar video opname webinar ‘kwaliteitsverbetering landschapselementen’