Terugkoppeling themawebinar BGT kwaliteitsprioriteiten

07 jun 2022

Op dinsdag 24 mei organiseerden SVB-BGT en het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) samen het themawebinar BGT kwaliteitsprioriteiten.

In haar aftrap stond Janneke de Zwaan (dossierhouder kwaliteit in het bronhoudersoverleg) kort stil bij de rol van SVB-BGT rondom kwaliteit en de manier waarop het gesprek over kwaliteit binnen en buiten SVB-BGT is georganiseerd. De resultaten van de mentimeter bevestigden dat voor het Webinar de juiste onderwerpen waren geagendeerd. Er werd vooral gevraagd om aandacht voor kwaliteitscijfers en dashboards en de BAG-BGT geometrie¬vergelijkingen.

Marcel Rietdijk (SVB-BGT vertegenwoordiger in de werkgroep kwaliteit BGT) stond stil bij de verdere professionalisering die het systeem van kwaliteitszorg de afgelopen jaren heeft ondergaan: een striktere scheiding tussen kwaliteitseisen en kwaliteitssignalen, een scherper gesprek over prioritering en meer aandacht voor begrijpelijke en juiste cijfers. Op zijn voorstel om als bronhouders gezamenlijk meer aan structurele oplossingen te gaan werken, werd positief gereageerd. Een grote meerderheid steunde dit voorstel en noemde als voorbeeld van zo’n structurele oplossing het verbeteren van de foutcontroles in de BGT applicaties. Dat kleine verschillen niet altijd worden opgelost, wordt volgens de meeste bronhouders veroorzaakt door tijdsgebrek of het toekennen van onvoldoende prioriteit hieraan.

Vervolgens werd ingegaan op de twee belangrijkste prioriteiten voor dit jaar: de tijdige afhandeling van terugmeldingen en het oplossen van verschillen in pandgeometrie tussen BGT en BAG. Annemarie van Gelder (dossierhouder kwaliteit in het operationeel bronhoudersoverleg) gaf een toelichting op de huidige werkwijze rondom terugmeldingen. Hierbij werd specifiek aandacht gevraagd voor het afronden van afgehandelde terugmeldingen in TMS. Zonder deze afmelding blijven terugmeldingen openstaan en scoren bronhouders in het kwaliteitsdashboard slecht op deze indicator. Daarnaast duurt de afhandeling van terugmeldingen bij verschillende bronhouders veel te lang. De bronhouders herkenden de cijfers over openstaande terugmeldingen en wijten ook dit vooral aan tijdsgebrek. Oplossingen die door hen worden gezien zijn onder meer een herinneringsmail.

Hans van der Meij (vanuit SVB-BGT betrokken bij onder meer kwaliteitsanalyses) ging tenslotte in op het oplossen van verschillen in pandgeometrie tussen BGT en BAG. Hiervoor is in Tableau een rapportage beschikbaar gesteld. Voor een aantal verschillen tussen BAG en BGT geometrie is een goede verklaring te geven (zoals verschillen in informatiemodellen en bijhoudingsprocessen). Deze komen in principe ook niet in deze rapportage voor. De rest van de verschillen zal onderzocht moeten worden. Hans lichtte toe wat de bedoeling is. Om verschillen in geometrie eenduidig te kunnen vastleggen zou een betere registratie van over- en onderbouw van panden een oplossing zijn. Uit de mentimeter bleek dat verschillende bronhouders iets dergelijks al doen. Er worden daarvoor verschillende oplossingen gebruikt.

De presentatie en de resultaten van de mentimeter zijn intussen gepubliceerd. Ook is de opname van het Webinar gedurende een periode van 2 maanden terug te zien op YouTube.