Meer aanpassingen in kwaliteitsrapportages

10 mei 2023

 

Bericht van het Kadaster

 

Terugmeldingen (herhaling)

Zoals vorige maand gemeld is de rapportage terugmeldingen vernieuwd met 4 indicatoren. Vanaf de stand van 1 mei zijn 2 indicatoren opgenomen in de BGT Kwaliteitsrapportage:

Kwaliteitseis: Terugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen: Alle terugmeldingen die op de peildatum niet op tijd in behandeling zijn genomen (werkvoorraad)

Kwaliteitseis: Terugmeldingen worden binnen de actualiteitseisen van de BGT afgehandeld: Alle terugmeldingen die op de peildatum nog niet op tijd zijn afgehandeld (werkvoorraad)

Voor de ENSIA verantwoording kunt u de aparte rapportage ‘Rapportage Terugmeldingen BGT (ten behoeve van ENSIA)’ gebruiken waarin de voor ENSIA benodigde indicatoren worden getoond.

 

Aanpassing indicator ‘Geometrieverschil pand BGT-BAG’

De indicator ‘Geometrieverschil pand BGT-BAG’ is voor 2023 een kwaliteitsprioriteit voor zowel de BGT als de BAG. De norm is daarbij gesteld op nul gerapporteerde geometrieverschillen BGT-BAG op 01-01-2024.

In theorie is dit mogelijk, maar het blijkt in de praktijk echter niet altijd haalbaar omdat processen bij gemeenten dusdanig zijn ingericht dat er iedere maand nieuwe verschillen kunnen ontstaan. Hierdoor loopt één van beide registraties altijd voor op de andere. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de aanpassing van de geometrie door fotokartering van vergunningsvrije bouw in de BGT.  De geometrie zal dan bijna altijd net iets later in de BAG aangepast worden. In de praktijk kunnen we zien dat bronhouders nu veelal 1 tot 3 maanden nodig hebben om bij grotere aantallen de ontstane verschillen weer op te lossen. Dit komt onder andere ook doordat deze mutaties in bulk verwerkt worden. Twee maanden om deze bulk weg te werken lijkt een realistische termijn, omdat het Ministerie van BZK aangeeft dat uitgebreid brononderzoek niet nodig is omdat bronhouders de luchtfoto en/of de BGT als brondocument kunnen opnemen in hun registratie.

In overleg met het ministerie van BZK en SVB-BGT is de bestaande indicator ‘Geometrieverschil pand BGT-BAG’ per 1 mei daarom aangepast door een termijn van twee maanden in te bouwen. Dus bronhouders hebben, nadat de geometrie is aangepast in de BGT, twee maanden de tijd om deze wijzigingen door te voeren in de BAG. Hiermee wordt er dus rekening gehouden met de beheerprocessen van bronhouders.

 

Nieuwe signaalindicator ‘Kadeconstructie niet grenzend aan water’  

De bestaande overige indicator ‘Kadeconstructie grenst niet aan water’ is ingevoerd vanuit de gedachte dat waterkerende constructies altijd grenzen aan een (ondersteunend) waterdeel. In de huidige indicator worden kademuren, walbeschermingen, stuwen en strekdammen gerapporteerd. Bronhouders registreren echter niet alleen een kademuur als het object een scheiding vormt tussen grond en water maar ook een kademuur als doel heeft om grond en water te scheiden. Daardoor grenzen deze objecten regelmatig aan een ander objecttype dan een (ondersteunend) waterdeel omdat de meeste tijd het waterpeil veel lager is.

De indicator is vanaf de stand van 1 mei aangepast, zodat vanaf dat moment alleen nog walbeschermingen, stuwen en strekdammen die niet aan een (ondersteunend) waterdeel grenzen, als signaal gerapporteerd worden.

 

Nieuw: objecten bekijken in viewer

In de BGT Kwaliteitsrapportage ziet u het aantal objecten dat gerapporteerd wordt. Wanneer u op dat aantal klikt opent er een ‘Objecten’ scherm. In dit scherm worden alle gerapporteerde objecten getoond en een aantal details zoals onder meer de coördinaten en de ‘datum geconstateerd’. Wanneer u op een van de gerapporteerde objecten klikt opent er een viewer. Dat is de BAG viewer voor panden en ORL’s, Verbeter de Kaart voor terugmeldingen en PDOK voor de andere objecten. Zodoende kunt u snel zien om welk object het gaat en waarom het object mogelijk gerapporteerd wordt.