Kwaliteit BGT

27 sep 2021

Als bronhouders hebben we de kwaliteit van de BGT hoog in het vaandel. Daarom werken we dagelijks aan het up-to-date houden en verder verbeteren van de kwaliteit. In dit licht vraagt het Bronhoudersoverleg SVB-BGT (BO) aandacht voor de twee kwaliteitstrajecten die op dit moment naast de reguliere beheerinspanningen lopen:
– Kwaliteitsprioriteiten 2021
– IMGeo 2.2 afspraken
Voor beide trajecten komt de deadline in zicht (respectievelijk eind 2021 en maart 2022) en het BO vindt het belangrijk tijdig eventuele vragen of problemen waar bronhouders tegenaan lopen te adresseren. Om die reden zijn afgelopen week alle bronhouders per mail benaderd. Mocht u geen bericht hebben ontvangen, laat dit het secretariaat dan even weten.

Velen van u hebben intussen op de oproep van het BO gereageerd. Daaruit valt af te leiden dat er ontzettend hard aan de kwaliteit en deze prioriteiten gewerkt wordt.
Uit de reacties hebben we op dit moment onderstaande aandachtspunten gehaald waarmee we collectief aan de slag gaan en waar we, al dan niet in samenwerking met BZK en Kadaster, proberen knelpunten op te lossen. Dit zodat u zich kunt focussen op het tijdig verwerken van de verbeteringen in de BGT.

• We wachten op de nieuwe cijfers (de stand per 1 oktober). Kadaster heeft aangegeven dat we deze in de tweede week van oktober in de dashboards kunnen verwachten.
• Regelmatiger verversen van de cijfers in de kwaliteitsrapportages: om als bronhouders beter te kunnen werken aan kwaliteit (en de resultaten daarvan terug te zien) hebben we de wens de cijfers in tableau regelmatiger (maandelijks) te verversen. We kijken in overleg met BZK en Kadaster of dit mogelijk is. De gerapporteerde cijfers worden nu namelijk per kwartaal ververst. Ook de aangegeven uitzonderingen worden pas in de nieuwe stand verwerkt. Hierdoor zijn de doorgevoerde verbeteringen pas na enige tijd zichtbaar.
• Eenvoudiger melden van uitzonderingen: velen van jullie hebben aangegeven dat het melden van uitzonderingen erg veel tijd kost en de werkwijze omslachtig is. We gaan kijken of het mogelijk is dit te vereenvoudigen.
• Gebruik van niet vrij toegankelijke tools: drop-box en google forms bij bijvoorbeeld het downloaden van de werkbestanden uit de rapportages van tableau: Kadaster gaat op verzoek kijken of en welk alternatief ze kan bieden, omdat een aantal bronhouders geen toegang heeft tot deze tools.
• Opmerkingen m.b.t. IMGEO 2.2 indicator mismatch bos BRT en kwaliteitsprioriteit objecten smaller dan 20 cm: bronhouders constateren dat in de werkvoorraad voor deze indicatoren een relatief groot aantal objecten staat dat niet fout zijn. Daar blijkt de BGT juist en de BRT onjuist of het betreft een object dat daadwerkelijk smaller is dan 20 cm. We gaan hierover in overleg met BZK en Kadaster.