Definitief modelbestek BGT

10 nov 2020

Het SVB-BGT heeft een modelbestek opgesteld. Het dient ertoe bronhouders te ondersteunen bij de uitbesteding van werkzaamheden die nodig zijn voor de bijhouding van de BGT en de BAG-geometrie. Het modelbestek geeft een procesbeschrijving, stelt eisen en beschrijft welke controles uitgevoerd moeten worden.  Het beoogt bronhouders te helpen met het bijhouden van een kwalitatief hoogwaardige registratie die voldoet aan de wettelijke eisen van de BGT. Het modelbestek biedt ook helderheid bij opdrachtnemers. Zij weten wat ze kunnen verwachten als er werkzaamheden worden ingekocht op basis van dit bestek. In dit artikel vertellen we je wat het modelbestek inhoudt.

Wat houdt het modelbestek in?

Het modelbestek is een hulpmiddel voor bronhouders van de BGT. Zij kunnen dit bestek gebruiken als onderdeel van de inkoop van bijhoudings-werkzaamheden. Het bestek beoogt een duidelijke beschrijving te bieden van de volgende aspecten:

  • de eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden;
  • de werkprocessen die gevolgd moeten worden;
  • de controles die door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd.

Het modelbestek geeft inhoudelijke eisen voor de bijhouding van de BGT.

Wat is het bestek niet?

Hoewel bij een uitbesteding van de bijhouding ook andere zaken een rol spelen, met name op gebied van inkoop, geeft dit modelbestek géén invulling aan deze inkoopeisen.

De bronhouder dient met de eigen inkooporganisatie een aanvraag op te stellen waarin deze zaken zijn geregeld. Het modelbestek kan vervolgens aan de inkoopstukken worden toegevoegd als inhoudelijke beschrijving.

Wie kan het bestek gebruiken?

Het modelbestek kan door alle bronhouders van de BGT gebruikt worden. Het is ook mogelijk om het bestek te gebruiken bij een samenwerkingsverband of combinatie van bronhouders.

Keuzemogelijkheden

Als bronhouder kies je eerst welke onderdelen je wenst uit te besteden: het gehele bijhoudingsproces, alleen de mutatiesignalering, of ook de aansluitende inwinning en verwerking of ook de levering naar de Landelijke Voorziening.

De bronhouder heeft daarnaast op verschillende plaatsen binnen het bestek de mogelijkheid om keuzes te maken, bijvoorbeeld gewenste objecttypes, nauwkeurigheidseisen e.d. De plekken in het bestek waar een bronhouder keuzes kan maken, zijn duidelijk te herkennen in de tekst. Het ingevulde modelbestek kan vervolgens als bijlage bij de uitvraag voor BGT-werkzaamheden worden gevoegd.

Downloaden

U kunt het modelbestek hier downloaden