Consultatie conceptueel model SOR

29 okt 2020

Het ministerie van BZK is in samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). De doelstelling daarvan is om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. Hierbij nodigen wij u uit om uw mening te geven over het conceptueel model van de SOR. Je vindt het conceptueel model hier. In deze berichtgeving vanuit het ministerie van BZK, lees je de achtergrond van de consultatie. 

“De werkgroep “inhoud van de samenhangende objectenregistratie” heeft, in opdracht van het kernteam voor de samenhangende objectenregistratie, in het voorjaar een consultatie afgerond van een eerste ontwerp en heeft mede op basis hiervan een eerste versie van een conceptueel model voor de objectenregistratie opgesteld. Er heeft nadrukkelijk nog geen besluitvorming over het voorliggende product plaatsgevonden. Het besluitvormingsproces vindt via de reguliere governance op tactisch en strategisch niveau plaats. De verwachting is dat hiermee ook veel van de genoemde belemmeringen in het recent uitgevoerde onderzoek naar het gebruik van basisregistraties opgelost zouden kunnen worden. Dit maakt deze openbare consultatie hierover extra waardevol.

Ook als u tevreden bent en geen verbeterpunten verwacht te kunnen geven, vragen wij u de vragenlijst in te vullen. Van zowel tevredenheid als ontevredenheid zijn wij graag op de hoogte, zo weten wij ook welke zaken gereed zijn voor de uitvoeringspraktijk en wat nog voor verbetering vatbaar is.

Doel van de consultatie

Deze consultatie is primair gericht om meningen en argumentatie over de inhoud op te halen. De uitkomsten worden gebruikt om te komen tot een volgende versie van een conceptueel model en uiteindelijk een eerste versie van het informatiemodel SOR.

De consultatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Statisfact. Uw antwoorden worden door hen verzameld en verwerkt en uitsluitend gebruikt voor deze openbare consultatie.

Hoe neemt u deel aan de consultatie?
Door naar deze pagina te gaan, start u de vragenlijst. U heeft 30 tot 45 minuten nodig om de vragenlijst volledig in te vullen. U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan.

Wij verzoeken u dit voor 13 november te doen.

Mocht u vragen hebben over de consultatie, mail dan naar DISGEO@minbzk.nl onder vermelding van ‘Consultatie conceptueel model SOR’.”