In de regel zal de BAG pandgeometrie identiek zijn met die van het maaiveld of groter


Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingIn de regel zal de BAG pandgeometrie identiek zijn met die van het maaiveld of groter
NummerKS-05
Oorsprong signaleringIMGeo Objectenhandboek -inwinningsregels pand
IndicatorPanden waarvan de pandgeometrie in de BGT voor 5% of meer buiten de geometrie van het pand in de BAG ligt
IntervententiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageGeometrieverschil BGT-BAG (Kwaliteitsrapportage BGT)
Uitleg metingVan de in deze rapportage gesignaleerde BGT-panden ligt de pandgeometrie in de BGT voor 5% of meer buiten de pandgeometrie van het pand in de BAG. Er is een uitgebreidere uitleg over de meting van deze indicator beschikbaar.

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende aanvullende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Het is ongebruikelijk dat de pandgeometrie in de BGT buiten de pandgeometrie van de BAG ligt. Dit wijst dan op een mogelijke fout in één van de registraties. Om te voorkomen dat bronhouders onterechte kwaliteitssignalen ontvangen is ervoor gekozen om binnen deze indicator te werken met een verschilmarge van 5%. Door reguliere beheerwerkzaamheden en de daarbij behorende werkvoorraad ontstaan er steeds nieuwe geometrieverschillen. Hierdoor zou deze rapportage in de praktijk nooit volledig naar nul verschillen kunnen gaan. Met de Toezichthouder is afgesproken dat de verschillen voortkomend uit de werkvoorraad niet zullen worden meegenomen in het berekenen van de norm. Hiermee wordt vanaf 1 mei 2023 rekening gehouden in de kwaliteitsrapportage.

Resultaten voor dit kwaliteitsresultaat kunnen als volgt worden gecorrigeerd (bron: SVB-BGT):

Hieronder is een gerichte aanpak beschreven waarmee bronhouders de geconstateerde verschillen zouden kunnen aanpakken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het GIS-bestand in GPKG-formaat dat kan worden gedownload via de kwaliteitsrapportage. Op basis van dit GIS-bestand kan er concreet worden ingezoomd op de pandsituaties waar de verschillen in pandgeometrie buiten de gestelde tolerantie vallen.

De aanpak is nadrukkelijk een handreiking. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van bronhouders om af te wegen of de beschreven aanpak passend is voor de eigen situatie. De aanpak kent 8 stappen:

  1. Maak de keuze voor direct verwerken of eerst nader analyseren voor een gefaseerde aanpak
  2. Voer een nadere analyse uit die extra kenmerken oplevert voor een gefaseerde aanpak
  3. Bepaal samen vanuit beheer BAG en BGT de meest effectieve gefaseerde aanpak
  4. Bepaal via het extra kenmerk oppervlakteverschil wat geautomatiseerd van BGT naar BAG kan
  5. Los de verschillen op voor panden met een verblijfsobject
  6. Los de verschillen op voor panden waarbij mutaties in de BGT actueler zijn dan die in de BAG
  7. Los de verschillen op voor panden met grote oppervlakteverschillen
  8. Los de resterende verschillen op

Er is een document beschikbaar waarin deze stappen verder worden toegelicht.

Resultaten voor dit kwaliteitsresultaat kunnen als volgt worden voorkomen (bron: SVB-BGT):

Verschillen kunnen worden voorkomen door het maken van goede procesafspraken tussen de beheerder van de BGT en de beheerder van de BAG over de inwinning en verwerking hiervan in beide registraties. Daarnaast is regelmatige afstemming over bijzondere pandsituaties en de wijze van afbakening daarvan aan te raden. Hiermee wordt voorkomen dat er verschillende interpretaties ontstaan die leiden tot nieuwe verschillen tussen BAG en BGT.

Achtergrondinformatie (bron: SVB-BGT): 

Hieronder is aan de hand van acht voorbeelden beschreven welke situaties er in de praktijk kunnen voorkomen. Daarbij wordt uitgelegd op welke wijze deze indicator wordt berekend en tot welk resultaat dat dan leidt.
Mocht u aanlopen tegen situaties waarvoor het onduidelijk is hoe je deze als bronhouder zou moeten oplossen, dan kunt u dit melden bij het secretariaat@svb-bgt.nl

Voorbeeld 1
Oppervlakte pand in BGT = 70 m²
Oppervlakte pand in BAG = 72 m²

Gedeelte van het BGT-pand dat niet overlapt met het BAG-pand = 0 m²

0/70 = 0% verschil

De pandgeometrie in de BGT valt volledig samen met de geometrie van het pand in de BAG. In dit geval zal de situatie niet op de lijst met kwaliteitssignalen worden opgenomen. Er is geen actie benodigd.

Voorbeeld 2
Oppervlakte pand in BGT = 70 m²
Oppervlakte pand in BAG = 72 m²

Gedeelte van het BGT-pand dat niet overlapt met het BAG-pand = 1 m²

1/70 = 0,7% verschil

De pandgeometrie in de BGT valt voor minder dan 1% buiten de geometrie van het pand in de BAG. Omdat dit minder is dan 5% zal de situatie niet op de lijst met kwaliteitssignalen worden opgenomen. Er is geen actie benodigd.

Voorbeeld 3
Oppervlakte pand in BGT = 70 m²
Oppervlakte pand in BAG = 72 m²

Gedeelte van het BGT-pand dat niet overlapt met het BAG-pand = 50 m²

50/70 = 71,4% verschil

De pandgeometrie in de BGT valt voor 71,4% buiten de geometrie van het pand in de BAG. Omdat dit meer is dan 5% zal de situatie op de lijst met kwaliteitssignalen worden opgenomen. De bronhouders van de BAG en de BGT zullen moeten onderzoeken wat de juiste geometrie van het pand moet zijn. Mogelijk is één van de geometrieën verschoven. Ook kunnen beide geometrieën onjuist zijn. Als er geen sprake is van een specifieke situatie waarin de geometrie op maaiveldniveau (BGT) en de geometrie in bovenaanzicht (BAG) van elkaar afwijken, moet in zowel BAG als BGT dezelfde (juiste) geometrie worden opgenomen. Als er wel sprake is van een dergelijke specifieke situatie wordt in de BGT de juiste geometrie op maaivelniveau opgenomen en in de BAG de juiste geometrie in bovenaanzicht.

Voorbeeld 4
Oppervlakte pand in BGT = 60 m²
Oppervlakte pand in BAG = 72 m²

Gedeelte van het BGT-pand dat niet overlapt met het BAG-pand = 60 m²

60/60 = 100% verschil

De pandgeometrie in de BGT valt volledig (100%) buiten de geometrie van het pand in de BAG. Omdat dit meer is dan 5% zal de situatie op de lijst met kwaliteitssignalen worden opgenomen. De bronhouders van de BAG en de BGT zullen moeten onderzoeken wat de juiste geometrie van het pand moet zijn. Mogelijk is één van de geometrieën verschoven. Ook kunnen beide geometrieën onjuist zijn. Als er geen sprake is van een specifieke situatie waarin de geometrie op maaiveldniveau (BGT) en de geometrie in bovenaanzicht (BAG) van elkaar afwijken, moet in zowel BAG als BGT dezelfde (juiste) geometrie worden opgenomen. Als er wel sprake is van een dergelijke specifieke situatie wordt in de BGT de juiste geometrie op maaivelniveau opgenomen en in de BAG de juiste geometrie in bovenaanzicht.

Als er sprake is van meerdere panden in de BGT waaraan dezelfde BAG-identificatie is gekoppeld, dan zal in elk geval het pand in de BGT waaraan een onjuiste BAG-identificatie is gekoppeld ook op de lijst met kwaliteitssignalen. In dat geval zal de betreffende BAG-identificatie moeten worden gecorrigeerd, waarna de betreffende situatie in de volgende versie van de lijst met kwaliteitssignalen zal verdwijnen.

Voorbeeld 5
Oppervlakte pand in BGT = 70 m²
Oppervlakte pand in BAG = 85 m²

Gedeelte van het BGT-pand dat niet overlapt met het BAG-pand = 4 m²

4/70 = 5,7% verschil

De pandgeometrie in de BGT valt voor 5,7% buiten de geometrie van het pand in de BAG. Omdat dit meer is dan 5% zal de situatie op de lijst met kwaliteitssignalen worden opgenomen. De bronhouders van de BAG en de BGT zullen moeten onderzoeken wat de juiste geometrie van het pand moet zijn. Hierbij moet ook direct worden onderzocht of het juist is dat de geometrie van de BAG substantieel afwijkt van de geometrie van de BGT. Als er geen sprake is van een specifieke situatie waarin de geometrie op maaiveldniveau (BGT) en de geometrie in bovenaanzicht (BAG) van elkaar afwijken, moet in zowel BAG als BGT voor het gemarkeerde gedeelte dezelfde (juiste) geometrie worden opgenomen. Als er wel sprake is van een dergelijke specifieke situatie wordt in de BGT de juiste geometrie op maaivelniveau opgenomen en in de BAG de juiste geometrie in bovenaanzicht.

Voorbeeld 6
Oppervlakte pand in BGT = 70 m²
Oppervlakte pand in BAG = 35 m²

Gedeelte van het BGT-pand dat niet overlapt met het BAG-pand = 35 m²

35/70 = 50% verschil

De pandgeometrie in de BGT valt voor 50% buiten de geometrie van het pand in de BAG. Omdat dit meer is dan 5% zal de situatie op de lijst met kwaliteitssignalen worden opgenomen. De bronhouders van de BAG en de BGT zullen moeten onderzoeken wat de juiste geometrie van het pand moet zijn. Mogelijk is er sprake van een aanbouw die wel in de BGT maar niet in de BAG is verwerkt. Als er geen sprake is van een specifieke situatie waarin de geometrie op maaiveldniveau (BGT) en de geometrie in bovenaanzicht (BAG) van elkaar afwijken, moet in zowel BAG als BGT dezelfde (juiste) geometrie worden opgenomen. Als er wel sprake is van een dergelijke specifieke situatie wordt in de BGT de juiste geometrie op maaivelniveau opgenomen en in de BAG de juiste geometrie in bovenaanzicht.

Voorbeeld 7
Oppervlakte pand in BGT = 10 m²+10 m² = 20 m²
Oppervlakte pand in BAG = 700 m²

Gedeelte van het BGT-pand dat niet overlapt met het BAG-pand = 0 m²

0/20 = 0% verschil

De pandgeometrie in de BGT valt volledig binnen de geometrie van het pand in de BAG. In dit geval zal de situatie niet op de lijst met kwaliteitssignalen worden opgenomen. Er is geen actie benodigd. Gezien het grote verschil in oppervlakte is het wel wenselijk om bij het constateren van dit soort situaties na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een pand dat op maaiveldniveau slechts een geringe geometrie kent. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gebouw dan op een aantal grote pijlers is gebouwd.

Voorbeeld 8
Oppervlakte pand in BAG = 100 m2

Aanbouw/Luifel op pilaren/kolommen > 30x30cm

Oppervlakte pand in BGT = 100 m2

De ondersteuningen van de luifel vormen wel een multivlak met het BGT-pand, waar de luifel tegenaan zit.

Een luifel of uitbouw wordt eventueel geclassificeerd als plustopografie in IMGeo. De bij de luifel overbouw horende pilaar/kolom is BGT inhoud wanneer > 0,30 x 0,30 m of > ∅ 0,30 m.

In de huidige analyse wordt dit als een fout gezien omdat de oppervlakte van de luifel bij het BGT pand wordt geteld waardoor er een verschil is tussen de oppervlakte van het BAG en BGT pand. Navraag bij Geonovum leert dat in deze specifieke gevallen de kwaliteitsrapportage niet correct is. Dit zal worden aangepast. 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.