Volgende stappen ontwikkeling IMGeo

Rens Weenink
01 apr 2019
twitterlinkedinmail

Impactanalyse concept IMGeo 2.2 en verkenning van enkele andere aanpassingen

Om gebruik van gegevens in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te optimaliseren, stemmen we de standaard onder de Basisregistratie af met verschillende sectoren. In 2017 en 2018 is een aantal voorstellen voor wijzigingen in het Informatiemodel Geo (IMGeo) verkend en breed geconsulteerd in het werkveld. Hieruit is een pakket voorstellen gekomen met als werktitel IMGeo 2.2. In de stuurgroep IMGeo van 7 februari 2019 is ten aanzien van dit pakket wijzigingen besloten dat deze nu naar de volgende stap in het proces gaan: de impactanalyse. Momenteel inventariseert Geonovum samen met BGT ketenpartners de impact van invoering van dit pakket wijzigingsvoorstellen. Voor de zomer wordt de impactanalyse IMGeo 2.2 voorgelegd aan de Stuurgroep IMGeo.

IMGeo 2.2 en impactanalyse
In de BGT zijn grote inrichtingselementen als wegen, water, groen en bebouwing digitaal vastgelegd. Standaarden zorgen ervoor dat alle verschillende beheerders van deze gegevens hun data op dezelfde manier structureren en aanleveren èn dat de gegevens kunnen worden uitgewisseld. Hierdoor kunnen uiteenlopende sectoren de informatie gebruiken in hun eigen werkprocessen. Om het gebruik te optimaliseren, stemmen we de standaarden af op gebruikersbehoeften in de praktijk. Vorig jaar heeft een inventarisatie van issues geleid tot een voorstel voor een wijziging van de huidige standaard IMGeo versie 2.1 naar de nieuwe standaard, IMGeo versie 2.2. Hierin zijn onder meer scherpere afbakeningsregels opgenomen en zijn de classificaties van objecten uitgebreid en deels opnieuw ingedeeld.

Verkenning nieuwe aandachtspunten
Tevens start, op verzoek van het werkveld, een verkenning later gevolgd door een consultatie van enkele nieuwe aandachtspunten. Het gaat hierbij om de wijze waarop gebouwen in de BGT zijn opgenomen, de omgang met plaatsbepalingspunten, de vraag of er aanleiding is de grens tussen vrijwillige en verplichte inhoud aan te passen en het verwijderen van OCO’s en transitiewaarden uit het model.

Gebouwen in de BGT
In de BGT geldt de spelregel dat als een gebouw in de BAG een pand is, het in de BGT ook als pand dient te worden opgevoerd. De bijhouding van de BGT is daardoor sterk afhankelijk van de BAG, die mogelijk op een ander moment wordt bijgehouden. In de praktijk kennen we hierdoor panden in de BGT die de BAG niet kent en omgekeerd. Door de overgang naar BAG 2.0 wordt een aantal overige bouwwerken in de BGT nu ook pand. Panden kennen geen nadere classificatie in de BGT. Gevolg is dat informatieverlies optreedt bij omzetting van BGT overige bouwwerken naar panden door BAG 2.0. Onderzocht wordt of het ‘BAG-pand-zijn’ in de BGT anders kan worden vastgelegd dan nu, bijvoorbeeld als attribuut van een Gebouw. Wij werken dit voorstel in de eerste helft van 2019 uit in afstemming met de BAG en de werkgroep Gebouwen van doorontwikkeling in samenhang (DiS).

Plaatsbepalingspunten in de BGT
Rondom de huidige systematiek van plaatsbepalingspunten (PBP’s) in de BGT is een aantal problemen: het aantal PBP’s (ca. 300 miljoen) leidt tot onverwerkbare grootte en tijdens transitie zijn PBP’s vaak met default nonsens waarden gevuld. De werkgroep Plaatsbepalingspunten komt met enkele aanbevelingen op het niveau van werkafspraken om het aantal PBP’s te reduceren, en de gegevens van PBP’s meer betekenisvol te laten zijn. Onder meer door PBP’s voor geconstrueerde, niet-ingemeten PBP’s te schrappen en alleen PBP’s van goed idealiseerbare objecten (‘harde topografie’) op te voeren.

Grens tussen vrijwillig en verplicht
In de voorstellen die thans de impactanalyse doorlopen is in enkele gevallen de grens tussen vrijwillig en verplicht verschoven, veelal in relatie met het opdelend of inrichtend zijn. Verder is echter niet gekeken naar de vraag of in het algemeen deze grens nog op de juiste plaats ligt. Reden om er nu naar te kijken is dat er inmiddels vragen komen naar landsdekkende registraties van objecten die in IMGeo al gemodelleerd zijn en via de systematiek van de BGT gemakkelijk gedeeld kunnen worden zonder dat hiervoor dan parallel aan de BGT een aparte registratie hoeft te worden ingericht.

OCO’s (ongeclassificeerde objecten) en transitiewaarden uit het model
Tevens wordt nog extra geregeld dat de OCO’s en de waarden transitie straks niet meer in het model mogen voorkomen. Hiermee is het straks niet meer mogelijk om (zowel bestaande als nieuwe) OCO’s danwel waarden transitie in een levering te hebben.

Vervolgtraject
Voor de zomer ligt het resultaat van de impactanalyse IMGeo 2.2 voor bij de Stuurgroep IMGeo. Tevens zijn dan de eerste resultaten van de verkenning naar de nieuwe punten beschikbaar. Op basis van dit resultaat en de tussenstand van de verkenning zal de stuurgroep IMGeo een implementatiestrategie voor een nieuwe versie van IMGeo voorstellen aan de Regieraad BGT.

twitterlinkedinmail