iSeptember 2021

Heidi van der Vloet, Gemeente Eindhoven. Te bereiken op: h.vd.vloet@eindhoven.nl.

Mijn naam is Heidi van der Vloet, ik ben voorzitter van het Bronhoudersoverleg van SVB-BGT.

Als voorzitter breng ik de vertegenwoordigers van de bronhouders bij elkaar en zoek ik naar mogelijkheden om tot één gedragen standpunt te komen in zaken die ons als bronhouders allemaal aan gaan. Het geeft mij veel energie om te zien hoe we met 7 heel verschillende organisaties samen werken aan één 'BGT-huis'. Mijn voorzittersrol vervul ik onafhankelijk, maar dat neemt niet weg dat mijn gemeente-hart zich soms uitspreekt in onze overleggen.

Bij de gemeente Eindhoven ben ik coördinator op de afdeling Geo-informatie, data en kwaliteit. Onze afdeling verzorgt de geo-informatievoorziening voor de hele gemeente, verzorgt de inventarisatie en classificatie van data in het algemeen, stelt open data beschikbaar en  controleert de kwaliteit van de werken in de openbare ruimte. Hierbij stuur ik het team Geo en Data aan: als er nieuwe projecten op de afdeling landen coördineer ik de taken, ik houd innovaties in de gaten en zie kansen, en zorg er voor dat iedereen op een prettige manier kan samenwerken.

Ik ben vanaf de opbouw bij de Eindhovense BGT betrokken geweest als projectleider voor de implementatie en werk veel samen met mijn collega's die dagelijks bezig zijn met het beheer van de BGT. Hierdoor kan ik me goed verplaatsen in de uitdagingen die de BGT brengt voor mijn collega's. Op dit moment leggen we de laatste hand aan het automatisch berichtenverkeer tussen de BGT en de BOR-systemen. Het koppelvlak met BAG werkt al een tijdje bij ons. We hebben zojuist een groot kwaliteitsproject afgerond waarbij BGT, BAG en WOZ in samenhang met elkaar volledig op orde zijn gemaakt. Er loopt momenteel een pilot met mutatiesignalering met AI.

De BGT is als een stevige woning: de Stichting SVB-BGT zette het fundament neer en zorgt dat iedereen zich aan de bouwtekening houdt, maar de bronhoudende organisaties bouwen samen het huis en onderhouden het. We zijn een flink eind gekomen vanaf de GBKN en dat is grotendeels te danken aan het doorzettingsvermogen van al die BGT-collega's bij de bronhoudende organisaties. Zij vormen dan ook het hart van de BGT-bronhouderscommunity.

Naast het professionele leven is er natuurlijk nog veel meer: ik woon in een Brabants dorp, houd van chaostuinieren, zing in een popkoor, wandel, lees en handwerk graag en haal waaghalzerij uit, als dat zo uitkomt.

Augustus 2021

Kevin van Dijk, RVO. Te bereiken op: kevin.vandijk@rvo.nl of via het e-mail-adres: bgtleveringen@rvo.nl

Mijn naam is Kevin van Dijk en ik ben werkzaam voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van LNV en daarmee verantwoordelijk voor de taken als bronhouder in de BGT van alle begroeide terreindelen die in het kader van de Landbouwwet en Meststoffenwet worden geïdentificeerd. Ik ben werkzaam als Adviseur GEO-informatie, en in die rol hou ik me voornamelijk bezig met de implementatie van de BGT binnen RVO. Daarnaast schuif ik namens het Ministerie van LNV aan in het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) van het SVB-BGT.

RVO is druk bezig om de BGT te implementeren in onze dagelijkse processen. Op dit moment wordt naast de BGT een eigen register bijgehouden waarin alle landbouwpercelen zijn gekarteerd en driejaarlijks worden geactualiseerd. Dit register wordt vervangen door de geometrieën uit de BGT. Het is de doelstelling dat de uitbetaling van de landbouwsubsidies voor alle agrariërs in Nederland  bij aanvang van het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2023 gebaseerd zijn op de BGT. Om relaties in de agrarische sector bekend te maken met de nieuwe grenzen uit de BGT heeft RVO de BGT-check ontwikkeld. Dit is een applicatie waarin de agrariër kan controleren of de BGT-grenzen juist zijn. De agrariër kan de dialoog aan gaan met een medewerker van RVO om fouten in de BGT op te sporen. Wordt er een terechte fout geconstateerd, dan zal deze door RVO worden aangepast in de BGT.

De kwaliteit en actualiteit van de BGT is voor RVO en zijn achterban heel erg belangrijk. Een mutatie die nog niet verwerkt is in de BGT zal direct consequenties hebben voor de hoogte van de landbouwsubsidie van een agrariër. Daarom maken we gebruik van automatische mutatieherkenning en werken er dagelijks circa 20 mensen binnen RVO aan de bijhouding van de BGT. RVO streeft er naar om goed bereikbaar en zichtbaar te zijn voor collega-bronhouders om samen zaken af te stemmen en eventuele problemen op te lossen. Ten slotte werken wij ook veel samen met andere bronhouders om geconstateerde mutaties samen te (laten) verwerken in de BGT.

Juli 2021

Janneke de Zwaan, VNG. Te bereiken op: janneke.dezwaan@vng.nl

Mijn naam is Janneke de Zwaan en ik ben werkzaam voor de VNG als senior beleidsmedewerker binnen het team Digitale Overheid binnen de directie Informatiesamenleving. Vanuit die rol houd ik me bezig met diverse dossiers rond basisregistraties en geo-informatie. Heel concreet schuif ik namens gemeenten aan in het Bronhoudersoverleg (BO) van SVB-BGT, maar ook bij diverse interbestuurlijke gremia.

Het belang van (geo)basisregistraties voor gemeenten, maar ook alle andere overheden is groot. In nagenoeg alle dienstverleningsprocessen wordt informatie uit basisregistraties gebruikt. In het licht van de huidige grote maatschappelijke opgaven wordt het belang van data alleen maar groter. Met behulp van data, objecten uit de basisregistraties wordt het mogelijk om relevante informatie rond een opgave te verbinden, te visualiseren en op basis daarvan bijvoorbeeld binnen een gemeente met bewoners en ondernemers het gesprek te voeren over de realisatie van een windmolenpark.

De BGT vormt samen met enkele andere geo-basisregistraties het onmisbare data-fundament voor informatie over de fysieke leefomgeving en de opgaven die daar aan de orde zijn (woningbouw, klimaat, energie, mobiliteit). Dit gebruik moet leidend zijn voor de kwaliteit van de gegevens zo stelt VNG in haar position paper basisregistraties. Om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren moeten ook randvoorwaarden zoals financiering en governance op orde zijn.

De bronhouders van de BGT werken gezamenlijk hard aan de kwaliteit van de registratie. Dat doen ze individueel, maar ook samen vanuit het collectief binnen SVB-BGT. Als dossierhouder kwaliteit lever ik hieraan ook graag mijn bijdrage!